PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Wijkvereniging De Middenweg, gevestigd te Steenwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060233. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wordt;
 2. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
 3. via het contactformulier contact met ons opneemt;
 4. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam;
 2. adres;
 3. e-mailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. IBAN-nummer.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 3. nieuwsbrieven te verzenden;
 4. de dienstverlening te verbeteren.

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met het bestuur (bestuur@wvdemiddenweg.nl) voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door WV De Middenweg.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niét derden tenzij daartoe door de wet en/of bevoegde instanties gedwongen.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen