Tag Archives: zonnepark

Nieuwsbrief | Werkgroep Woldmeenthe | editie6

weet de wethouder nu hoe laat het is?
De Meenthe, maandagavond 26 september 2016. Zo’n zeventig belangstellenden bezoeken de inloopavond ‘Nadere verkenning Zonnepark Woldmeenthe’.

nieuwsbrief_woldmeenthe_6_img2Op veler verzoek lichten wethouder Dedden en projectleider Star plenair het waarom en hoe van een zonnepark aan de noordkant van onze wijk toe. Herhaaldelijk verwijzen zij naar Atelier Oost, dat in samenspraak met de aanwonenden de inpassing van dit zonnepark zal onderzoeken. Dat onderzoek kan, aldus projectleider Star, leiden tot twee opties: ‘het wordt het niet’ òf onder bepaalde randvoorwaarden is een zonnepark aan de Woldmeentherand mogelijk.
Nee, is de algehele stemming onder de bezoekers, een zonnepark Woldmeenthe is zonder meer niet mogelijk.  De locatie vertegenwoordigt kostbare natuur, is door de raad d.d. 19 maart 2013 afgewezen als zonneparkplek en blijkt aansluitingstechnisch niet zo optimaal als gedacht.

Dus waarom nog tijd en geld verspillen aan een verdere verkenning? Waarom niet méér werk gemaakt van energiecorporaties die inhaken op initiatieven als dat van Agrifac om zelf schone energie te produceren. Waarom niet méér geïnvesteerd in zonneparken in de Gieterse Polder, in windenergie, in intergemeentelijke samenwerking?
Er is nog niets besloten, blijven de heren Dedden en Star de aanwezigen voorhouden. Maar toch: de wijk Woldmeenthe zal als eerste meemaken, dat energie niet langer van ver weg komt, zo voorspelt de heer Star. Zonneparken zijn onontkoombaar. Maar dan wèl in gesprek met de aanwonenden. Dat moet de randvoorwaarden opleveren voor de businesscase. Eerst een businesscase had ook gekund: dan had er niet, zoals nu, een gesprek met wijk Woldmeenthe hoeven plaats te vinden. Deze voorstelling van zaken schiet de zaal in het verkeerde keelgat.
Projectleider Star haast zich te vermelden, dat er naast zonneparken in natuurlijk landschap andere vormen van zonne-energiewinning in beeld zijn – over windenergie geen woord – en wethouder Dedden benadrukt, dat de gang van zaken rond zonnepark Woldmeenthe een leerproces is dat er misschien wel toe kan leiden, dat van een zonnepark aan de Woldmeentherand wordt afgezien, alles afwegende…

Maar wie weegt wat?
Bij de nazit blijft het gevoel hangen, dat de heren Star en Dedden niet voor rede vatbaar lijken,  zich – mèt Atelier Oost – slecht op deze avond hebben voorbereid en weinig feeling tonen voor een wijk die aantoonbaar hart heeft voor duurzaamheid.

 

nieuwsbrief_woldmeenthe_6_img3

Op 3 oktober wordt deze inloopavond geëvalueerd, mèt Werkgroep Woldmeentherand, kondigde de heer Star, ook tot verrassing van de werkgroep zelf, aan. Die datum is inmiddels verschoven naar maandagmiddag 24 oktober, van 15.00 tot 16.00 uur.

Maar wat valt er in een uur te evalueren?  Een zonnepark op locatie Woldmeentherand is al sinds 19 maart 2013 geen optie. Ook op 26 september 2016 niet, dàt heeft wijk Woldmeenthe eens te meer duidelijk gemaakt. Of deze les wordt opgepikt? De wethouder ìs een man van de klok. Hij moet dus nu zo langzamerhand wel weten, hoe laat het is.

 

zes redenen om af te zien van zonnepark Woldmeenthe
Op 25 oktober 2016 komt zonnepark Woldmeenthe in de politieke markt aan de orde. De inloopavond van 26 september heeft uitgewezen, dat dit project binnen wijk Woldmeenthe nietbin goede aarde valt. Op zich een belangrijk gegeven, maar sommige raadsfracties willen eerst de resultaten van het verkenningsonderzoek afwachten. Voor ons als wijk is nog steeds niet helder hoe dit onderzoek in elkaar steekt. Onze eigen verkenning levert, mede dankzij de inloopavond van 26 september jl., in ieder geval louter bedenkingen op. Wij signaleren zes knelpunten, die we bij dezen onder de aandacht van de raadsfracties brengen:

 • Procedure:
  Het voor zonnepark Woldmeenthe beoogde gebied is in 2013 door de raad afgewezen voor grootschalige winning van zonne-energie. Dit zou op zich als argument tegen zonnepark Woldmeenthe moeten volstaan.
 • Inpassing:
  Door de lage ligging van het gebied is het bijzonder lastig (duur of onmogelijk) om tot een inpassing van het zonnepark te komen op een manier waarop omwonenden, recreanten en gebruikers er geen last van hebben.
 • Compensatiekosten:
  Een deel van de Woldmeenthebewoners heeft aanzienlijk moeten betalen voor zijn vrije uitzicht. Die zullen, als gevolg van eventuele bestuursdwang m.b.t. zonnepark Woldmeenthe, de gang naar de rechter maken om hier compensatie voor te krijgen.
 • Grondkosten:
  Het vestigen van een zonnepark op locatie Woldmeentherand houdt in, dat grondverbetering moet worden toegepast. De panelen kunnen niet op de koude grond worden geplaatst. Heipalen toepassen verdraagt zich niet met de beoogde bestemming ”agrarisch met
  energieproductie met een tijdelijkheid van twintig jaar”. Het ontruimen ervan na twintig jaar levert namelijk een onoplosbaar, want onbetaalbaar, probleem op.
 • Aansluiting:
  De in het raadsstuk I43.0 Zonnepark Woldmeenthe (tkn besluit college) d.d. 12-09-2016 als kostenverlagend pluspunt voorgestelde aansluiting op Produktieweg is volgens Rendo niet mogelijk. De aansluiting moet, aldus Rendo, worden gemaakt op de Woldpoort: het gebouw van Albert Heijn in het centrum. Die kabel gaat een veelvoud kosten omdat urbaan gebied doorkruist moet worden.
 • Spanningshuishouding:
  Het middenspanningsnet van Rendo kan niet zonder meer de productie van 4 tot 15 hectare zonnepark aan zonder problemen met de afname van het vermogen. Dyka inschakelen als grote afnemer werkt niet. Aangezien Dyka is aangesloten op de 10 kV batterij aan het Bedelaarspad, is een aanpassing van die infrastructuur nodig om de spanningshuishouding op zonnige dagen binnen de perken te houden. Dit zou voor de gemeente, die aandeelhouder is van Rendo, toch een overweging moeten zijn om alsnog te kiezen voor een groot park dat wordt aangesloten op onderstation Bedelaarspad – de Gieterse Polder ligt dan meer voor de hand.

nieuw van B&W: de Omgevingsvisie Steenwijkerland 2030!
Het college van B&W heeft ingestemd met het concept van de Omgevingsvisie Steenwijkerland 2030. Hierin wordt voor een periode van tien tot vijftien jaar een helder en samenhangend beeld gegeven van waar de gemeente voor staat als het gaat om de fysieke leefomgeving. Het is de kapstok voor beleid, programma’s en projecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen en alles wat daarmee samenhangt. Raadpleeg voor het complete document: https://www.steenwijkerland.nl/Zoekresultaten?searchbase=0&searchrange=10&searchpage=1&nodelocation=138211ad-38c4-44fc-b4db-c5c38fa66fd3&freetext=Omgevingsvisie+Steenwijkerland+2030

Over nieuwe energie, zoals zonne- en windenergie, lezen we in paragraaf 4.4 Nieuwe energie in de gemeente:

De groene gemeente Steenwijkerland heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en dat is te zien in het landschap. Waar de omgeving het toelaat, wordt duurzame energie opgewekt. Er zijn zonneparken om de duurzame ambities van de gemeente te realiseren. De kwaliteit van het landschap is steeds intact gebleven. Het meest zien we kleinschalige initiatieven, bijvoorbeeld van bewonerscorporaties, die goed zijn ingepast. Op veel daken liggen zonnepanelen, vooral op die van het gemeentelijk vastgoed. Gebouwen die recent getransformeerd zijn en een nieuwe functie hebben gekregen, zijn bij de verbouwing ook meteen verduurzaamd. Steenwijkerland maakt zich klaar voor de energietransitie Het is niet eenvoudig ruimte te vinden voor 56 hectare voor zonneparken om in 2020 alle huishoudens in Steenwijkerland te kunnen voorzien van duurzame energie. Steenwijkerland moet nog een forse inspanning leveren om de eigen energiedoelstellingen te halen (“in 2020 wordt in de gemeente een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energiegebruik binnen de gemeente”). Om de mogelijkheden van windenergie niet uit te sluiten, verkennen we waar windenergie de landschappelijke waarde niet te veel aantast en bijdraagt aan lokale initiatieven. Het is nodig om niet alleen passende nieuwe energiebronnen te vinden die het landschap niet schaden, maar ook om serieus werk te maken van energiebesparing.

Goed om te lezen, dat de kwaliteit van het landschap B&W nog steeds ter harte gaat.
Dat geeft hoop op behoud van het open groen ten noorden van onze wijk!

nieuwsbrief_woldmeenthe_6_img1

 

geen particuliere initiatieven?
In drie gesprekken die we als Werkgroep Woldmeentherand de afgelopen zomer met wethouder Dedden en zonneparkprojectleider Star hebben gevoerd, is ons herhaaldelijk voorgehouden, dat het initiatief van B&W voor een zonnepark op locatie Woldmeenthe mede is ingegeven door het uitblijven van particuliere initiatieven die voldoende zoden aan de dijk zetten.
Maar op de politieke markt van 15 maart 2016 zegt wethouder Dedden bij de behandeling van het Plan van Aanpak realisatie Nieuwe Energie Steenwijkerland (agendapunt 10) iets heel anders. In reactie op de commentaren vanuit de raad komt de heer Dedden te spreken over initiatieven uit de particuliere markt, van grondeigenaren in het bijzonder. Die melden de gemeente – citaat uit de beeldopname van dit agendapunt (1u56’): “Ik zou dertig hectare willen vol leggen met zonnepanelen.”

Hoe zit dat nu met die particuliere initiatieven?
We vroegen het de heren Dedden en Star, en dit is wat zij ons hebben geantwoord:

nieuwsbrief_woldmeenthe_6_img4 nieuwsbrief_woldmeenthe_6_img5

Tot zover dit wat ambtelijke, weinig informatieve, vraag- en antwoordspel.

Eén ding is duidelijk: er zijn particuliere initiatieven, die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan ons aller doel: meer schone energie in 2020. Geef die de ruimte, gemeente, en hou het groen rond Steenwijk open en oogstrelend! En wij, als wijk: zou een energiecorporatie die bij Agrifac schone energie afneemt, niet iets voor ons zijn? Laat weten, wat u van deze eigentijdse inwonersparticipatie vindt: ln.eh1513614166tneem1513614166dlow@1513614166ofni1513614166!

 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, nu of in de toekomst,  via  ln.eh1513614166tneem1513614166dlow@1513614166ofni1513614166,  komt jullie mail bij de juiste personen terecht.

Download

Nieuwsbrief | Werkgroep Woldmeenthe | editie5

Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden,

 

Hierbij de 5e nieuwsbrief  Werkgroep Woldmeenthe.

 

We hopen dat jullie massaal gehoor geven aan de uitnodiging van de gemeente voor de inloopavond in de Meenthe, a.s. maandag om 19.00 uur.

Zie hiervoor ook pagina 13 van de nieuwsbrief.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, nu of in de toekomst,  via ln.eh1513614166tneem1513614166dlow@1513614166ofni1513614166,  komt jullie mail bij de juiste personen terecht.

 

Hopelijk tot maandagavond,

 

met vriendelijke groet,

Werkgroep Woldmeenthe

Download

ook online te lezen op deze pagina

Nieuwsbrief | werkgroep Woldmeentherand | editie4

zonnepark Woldmeenthe op de politieke agenda!

De afgelopen week is uw Werkgroep Woldmeentherand druk in de weer geweest om met de zeven raadsfracties van Steenwijkerland in gesprek te komen over de plannen voor een zonnepark aan de Woldmeentherand.

Inmiddels hebben we gesproken met de fracties van D66 en het CDA en kort kennisgemaakt met de CU-fractie. Volgende week maandagavond staan gesprekken met de fracties van PvdA, VVD en BGL op ons programma. Alleen de CPB-fractie wil eerst het resultaat van het verkennningsonderzoek afwachten, alvorens met ons over zonnepark Woldmeenthe het gesprek aan te gaan.

Hoe dan ook, het eerste resultaat van onze fractie-contacten is er: zonnepark Woldmeenthe komt op de agenda van de politieke markt (ook wel de raadscommissievergadering geheten). De agenda van de eerstkomende politieke markt die op 20 september aanstaande plaatsvindt zit al tjokvol, dus vermoedelijk gaat het om die van 25 oktober 2016. Zodra we daar meer over weten, laten we u dat via de nieuwsbrief weten.

Houd voor alle zekerheid toch maar even beide data vrij, als dat nog kan, want samen staan we een stuk sterker!

Over de op 26 september geplande voorlichtingsavond van de gemeente hebben we overigens nog niets naders vernomen. Krant en brievenbus dus maar goed in de gaten houden!

Ter afsluiting één van de foto’s die Louis Volkers van De Buitengracht naar aanleiding van nieuwsbrief 3 inzond. Dat we een dergelijk plaatje nog tot in lengte van jaren in het echt mogen aanschouwen. Bedankt, Louis!

woldmeenthe

Tot zover deze korte nieuwsbrief.
Wilt u bijdragen of reageren op deze nieuwsbrief? Mail dan naar ln.eh1513614166tneem1513614166dlow@1513614166ofni1513614166.

Klik hier om deze nieuwsbrief te downloaden (Pdf)