Aanmelden als nieuw lid

Een wijkvereniging kan niet zonder haar leden. Via onder andere haar leden horen we graag hoe het er voor staat in de wijk, aan welke punten gewerkt kan worden. Tevens zorgt de bijdrage van leden er voor dat wij ons werk kunnen doen en dat we in staat zijn om diverse activiteiten te organiseren. Als lid wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering en heeft u inspraak in onze doelstellingen en werkzaamheden.
Tevens kunt u als lid van de wijkvereniging gebruik maken van onze huiskamer functie.

De contributie wordt jaarlijks in de openbare Algemene Leden vergadering vastgesteld en bedraagt met ingang van 1 januari 2018 € 10,- per jaar.

Wilt u zich opgeven als lid van wijkvereniging De Middenweg dan verzoeken wij u onderstaand pdf-document uit te printen en in te vullen. Het ingevulde en ondertekende formulier mag u ingescand sturen naar of u mag het in de brievenbus van wijkgebouw De Oerthe deponeren.

Download